کلیه مزایا و وجوه نقدی و غیر نقدی دائمی که با هر اسمی به صورت حقوق و دستمزد، کارمزد و کارآموزی در برابر کار به شخص بیمه شده پرداخت می شود، شامل کسر حق بیمه می باشد، در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

تعریف حق بیمه:

بر اساس ماده 2 مقررات تامین اجتماعی، حق بیمه نوعی وجه است که کارفرما به خاطر بیمه اجتماعی کارمندان، از حقوق آن ها کم کرده و سهم خویش را به آن اضافه می کند و به ادارات تامین اجتماعی می پردازد.

مقدار حق بیمه 30 درصد از حقوق دریافتی کارمند است که بخاطر برخی خدمات مثل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی 12 درصد، فوت پیش از بازنشستگی 2 درصد، درمان 9 درصد، بیمه مربوط به بیکاری 3 درصد و سهم بیمه شدن 7 درصد است.

پرداخت های شامل کسر حق بیمه:

مزایایی که شامل کسر حق بیمه نمی شوند:

وجهی که اساس کسر حق بیمه است نباید از کمترین حقوق کارگر که هر سال از جانب شورای عالی کار اعلام می گردد پایین تر و از بیشترین حقوق اساس کسر حق بیمه که از جانب شورای تامین اجتماعی اعلام می گردد، بالاتر باشد.

مقدار حق بیمه بر اساس مزد یا حقوق شخص بیمه شده و با در نظر گرفتن بند 5 از ماده 2 و ماده 39 مقررات تامین اجتماعی محاسبه می گردد.

به این ترتیب در مورد کارگاه هایی که دستمزد ندارند و شامل موضوع 35 مقررات تامین اجتماعی هستند، بر طبق مزد یا مزایای دریافتی شامل کسر حق بیمه و در مورد کارگاه های شامل دستمزد مقطوع، بر اساس دستمزد مقطوع معین شده انجام می شود.

کارفرمایان این گونه کارخانه ها که کارگرانی را استخدام دارند، وظیفه دارند با هر نوع قرارداد کاری و ترتیب به کارگیری کارگر و چگونگی پرداخت حقوق، صورت حقوق و مزد فوق العاده و مزایای کارکنان خویش را در مهلت معیین شده به اداره ارسال نمایند.

بر طبق مقررات بیمه بیکاری که در تاریخ 96.2.26 به تصویب رسید، به حق بیمه افرادی که شامل مقررات کار اضافه هستند 3 درصد اضافه شد و این مبلغ بر عهده کارفرما است. هم چنین در حرفه های زیان آور و سخت، کارفرما وظیفه دارد علاوه بر حق بیمه و بیمه بیکاری 4 درصد مستمری برای کارهای سخت پرداخت کند.

 

مسئولیت پرداخت حق بیمه:

 

همان طور که پیش تر گفته شد هزینه مربوط به بیمه تامین اجتماعی 30 درصد حقوق کارمند است که از این 30 درصد 7 درصد بر عهده خود کارمند و 23 درصد بر عهده کارفرما می باشد.

شخصی که مکلف به پرداخت بیمه است، کارفرما می باشد و اگر کارفرما مبلغ پرداختی را در زمان تعیین شده به کارکنان پرداخت نکند مشمول جریمه خواهد شد.

جریمه به صورت کلی ماهانه 2 درصد است. کارفرما وظیفه دارد یک نسخه از فهرست حقوق به همراه حق بیمه سهم خودش و سهم کارکنان را به اداره تامین اجتماعی ارائه دهد.

چگونگی احتساب حق بیمه تامین اجتماعی:

احتساب حق بیمه بر اساس مقدار دستمزد و حقوق می باشد (30 درصد از کل حقوق). در سال 1397 کمترین حقوق یک میلیون و صد و پانزده هزار تومان تعیین شد و بر همین اساس تمام مبلغ حق بیمه برای این سال 367 هزار و 217 تومان معین گردید.

مزیت های داشتن بیمه تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه:

مواردی که کارفرما قادر خواهد بود از دستمزد کارکنان برداشت کند:

نکته: مزایای مستمر و غیر مستمر دو نوع از پرداخت های رایج، بر طبق استمرار در پرداخت هستند.

منبع: سایت مشاوران